Jak wygląda rozprawa rozwodowa? Kto może być obecny na rozprawie rozwodowej?

Istotnie, zarówno pierwsza rozprawa rozwodowa, jak i każda kolejna odbywa się przy drzwiach zamkniętych w rezultacie na sali sądowej mogą przebywać jedynie strony postępowania czyli Ty oraz Twój mąż lub żona, a także Wasi pełnomocnicy. Chociaż rozprawa rozwodowa może być także publiczna jeśli żąda tego Twój małżonek lub Ty sam. Obecny będzie oczywiście również sędzia kierujący przebiegiem postępowania oraz dwóch ławników, a także protokolant, zapisujący przebieg rozprawy.

Najpierw sąd wywoła sprawę. Polega to na tym, że sąd albo protokolant powie: sprawa o rozwód z powództwa np. Anny Kowalskiej przeciwko Piotrowi Kowalskiemu. Wówczas powinieneś udać się na salę sądową i zająć odpowiednie miejsce. Jeżeli to Ty wniosłeś pozew o rozwód – jesteś powodem. A zatem musisz usiąść po lewej stronie od wejścia. Jeśli natomiast pozew został złożony przez Twojego małżonka – jesteś pozwanym. Twoja miejsce wówczas znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Na początku Sąd sprawdza obecność i weryfikuje tożsamości wszystkich przybyłych osób. Dlatego też koniecznie zabierz ze sobą dowód osobisty albo inny dokument tożsamości. Godnym uwagi jest fakt, że rozprawa odbędzie się, nawet jeśli jeden z małżonków nie stawi się w sądzie. Świadkowie, którzy również zostali wezwani na rozprawę wchodzą na salę razem ze stronami. Następnie są proszeni o opuszczenie sali oraz ponowne wejście na wezwanie. Przesłuchanie świadków może nie być konieczne, jeśli małżonkowie zgadzają się na polubowny rozwód bez orzekania o winie.

Postępowanie dowodowe – kolejność przesłuchania stron

W przypadku rozwodu, na pierwszej rozprawie sąd poprosi strony o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie. W dalszej kolejności przystąpi do przeprowadzenia postępowania dowodowego. Rozpoczyna je tzw. przesłuchanie informacyjne małżonków. Po ich wysłuchaniu Sąd przeprowadzi dowód z zeznań świadków. Pytania mogą zadawać im również rozwodzący się małżonkowie. Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko, przesłuchuje się przynajmniej jednego świadka na okoliczność tego, że na skutek rozwodu sytuacja dziecka nie ulegnie pogorszeniu.

Bardzo ważne jest także przeprowadzenie dowodów obrazujących sytuację materialną rodziców oraz dzieci. Sąd może również zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją, dorastają i wychowują się dzieci małżonków. Kontynuując postępowanie dowodowe – w dalszej kolejności ponownie przesłuchani zostaną małżonkowie w tzw. trybie dowodowym. Tutaj w zasadzie będziesz musiał jedynie potwierdzić to co powiedziałeś podczas przesłuchania informacyjnego. Sąd może również poprosić Cię, abyś w jego trakcie odniósł się również do zeznań świadków. Jeśli jedna ze stron nie stawia się na wezwania sądu, w wyjątkowej sytuacji sąd może wysłuchać tylko jednej ze stron.

Głosy stron.

Po zakończeniu postępowania dowodowego, sąd udziela stronom głosu. Zawsze jako pierwszy mówi powód, a następnie pozwany. Możesz jedynie podtrzymać wniosek, z którym wystąpiłeś lub odnieść się do przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz twierdzeń strony przeciwnej. Pamiętaj również, że w toku postępowania rozwodowego możesz korzystać z pomocy adwokata. Wówczas nie unikniesz pytań ze strony Sądu. Nie mniej jednak to Twój pełnomocnik będzie mógł zabrać głos końcowy i wszystko ładnie podsumować. Z pewnością pozwoli Ci to uniknąć wielu stresów. Twój adwokat pomoże Ci także odpowiednio przygotować się do rozprawy.

Po tym postępowanie dowodowe zostaje zakończone, a przewodniczący zamyka rozprawę. Następnie zapada wyrok. Istotnie jeżeli jednak po zamknięciu rozprawy dojdzie do ujawnienia nowyc h dowodów lub innych istotnych dla końcowego rozstrzygnięcia okoliczności, Sąd może otworzyć ją na nowo. Jeśli jednak dojdzie do ujawnienia nowych okoliczności dotyczących dzieci stron czy innych kwestii lub zmieni się skład sądu orzekającego, można ją otworzyć na nowo.

W jakim terminie sąd wyda orzeczenie rozwodu?

Po zamknięciu rozprawy i odbyciu naradzie, sąd musi wydać wyrok który orzeknie rozwód lub oddali powództwo. Sąd ogłasza wyrok w trakcie posiedzenia jawnego. Później Sąd poda ustne uzasadnienie. Na ogłoszeniu wyroku po rozprawie rozwodowej, nie musi być obecna żadna ze stron.