adwokaciradcowieprawnilogo

ADWOKAT I RADCA PRAWNY
KONIECZNOŚCIĄ W SKUTECZNYM ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW PRAWNYCH

Kim jesteśmy

Adwokat Anna Kamińska Kancelaria Adwokacka oraz KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Anna Gawrońska – Pakoś oferują kompleksową obsługę prawną klientom indywidualnym, przedsiębiorcom oraz instytucjom państwowym i samorządowym. Kancelarie świadczą usługi w ramach stałej obsługi prawnej, jak również zleceń jednostkowych. Kancelarie oferują zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także urzędami, prowadzenie negocjacji i mediacji, kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych i analiz, sporządzanie projektów umów, statutów i innych aktów prawnych oraz obsługę korporacyjną przedsiębiorstw.
Kancelarie w zakresie swej działalności współpracują z szeregiem wybitnych specjalistów i biegłych z różnych zakresów i dziedzin nauki, takich jak np. medycyna, geodezja, szacowanie wartości nieruchomości, wykazywanie autentyczności pisma ręcznego, rekonstrukcji wypadków drogowych, rachunkowości i ekonomii oraz wielu innych, dzięki którym ich działalność jest z jednej strony kompleksowa, z drugiej natomiast ukierunkowana na szczegółowe rozwiązywanie wszelkich problemów klientów.
Ponadto Kancelarie współpracują z szeregiem wybitnych prawników, reprezentujących wszystkie zawody prawnicze na terenie całego kraju, dzięki czemu nasi klienci mogą liczyć na szybką i fachową pomoc prawną, bez względu na lokalizację oraz rodzaj problemu z jakim się stykają.
Świadczymy pomoc prawną na terenie całej Polski, natomiast swoje siedziby posiadamy na terenie Lublina oraz Warszawy.

Anna Kamińska, adwokat- absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, a także wykładowca z zakresu prawa cywilnego. Zdała egzamin adwokacki z wynikami dobrymi i bardzo dobrymi. Wieloletni praktyk w sprawach z zakresu prawa cywilnego( w tym rzeczowego, zobowiązań oraz praw spadkowego), karnego, rodzinnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa nieruchomości. Prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów przed Sądami oraz organami państwowymi. Aktywnie współpracuje z kancelariami prawnymi na terenie całej Polski. W sprawach wymagających wiadomości specjalnych korzysta z konsultacji szerokiego grona ekspertów. Bierze udział w postępowaniach mediacyjnych oraz aktywnie uczestniczy w życiu samorządu adwokackiego. Prywatnie zawsze uśmiechnięta i odważna, nieustępliwie dążąca do osiągnięcia zamierzonych celów. Chętnie spędza czas w gronie przyjaciół oraz podziwia górskie widoki jeżdżąc na nartach.
Tel: 791 719 432 | E-mail: adwokatkaminska@prawnicykunickiego.pl

Anna Gawrońska – Pakoś jest radcą prawnym, zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W 2013 roku ukończyła z wyróżnieniem Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Następnie po ukończeniu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu radcowskiego w 2017 roku została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W trakcie aplikacji zdobywała doświadczenie i wiedzę prawniczą w jednej z prestiżowych lubelskich Kancelarii. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa gospodarczego i handlowego oraz szeroko pojętego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, a także zadośćuczynienia za krzywdę. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak i sądowego, a także postępowania egzekucyjnego. Oferuje kompleksową obsługę prawną klientom indywidualnym, przedsiębiorcom oraz instytucjom państwowym i samorządowym.
Tel: 691 282 522 | E-mail: annagawronska@prawnicykunickiego.pl

Oferta

 • rozwody i separacje,
 • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, w tym rozliczenia nakładów,
 • alimenty oraz egzekucja alimentów krajowa i zagraniczna,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego,
 • kontakty wraz z egzekucją kontaktów,
 • zgoda na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • rozstrzyganie sporów rodziców w istotnych sprawach dziecka,
 • przysposobienia ,
 • odebranie dziecka ,
 • postępowania w ramach konwencji haskiej, tj. sprawy dotyczące uprowadzenia dziecka za granicę zarówno w krajach UE jak i niebędących jej członkami,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • rozdzielność majątkowa, w tym rozdzielność majątkowa z datą wsteczną,

 • ubezwłasnowolnienie,
 • darowizny i odwołanie darowizny,
 • uznanie czynności prawnej za bezskuteczną,
 • relacje z bankami, pomoc w zawieraniu ugód z wierzycielami, bankami oraz firmami windykacyjnymi,
 • wydanie lokalu,
 • zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • dochodzenie praw konsumenckich, w tym żądanie obniżenia ceny wadliwego towaru, jego wymiany, odstąpienie od umowy sprzedaży, rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy,
 • odwołanie oświadczenia woli,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ustalenie istnienia stosunku prawnego,
 • uchylenie wyroku sądu polubownego,
 • zniesienie współwłasności,
 • naruszenie posiadania,
 • wydanie rzeczy,

 • rozliczenie nakładów na rzeczy wspólne,
 • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • naruszenie posiadania,
 • wydanie rzeczy,
 • immisje,
 • wznowienie granic,
 • uzyskiwanie wszelkiej dokumentacji potrzebnej do sprzedaży nieruchomości,
 • rzeczowe zabezpieczenia należności,

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • rozporządzenia majątkiem na wypadek śmieci,
 • roszczenia związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe,

 • zadośćuczynienie za krzywdę,
 • odszkodowanie za szkody wyrządzone na sobie,
 • odszkodowanie za szkody wyrządzone w mieniu,
 • odszkodowanie za szkody komunikacyjne,
 • odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej,
 • odszkodowanie z polisy OC, inne niż szkody komunikacyjne,
 • odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne,
 • zadośćuczynienie za nieudany wyjazd wakacyjny,

 • obrony w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, w tym na etapie postępowania odwoławczego, zarówno przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym,
 • pomoc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym, skazanym odbywającym kary pozbawienia wolności,
 • obrony w sprawach dotyczących przestępstw dotyczących żołnierzy,
 • pomoc w sporządzeniu kasacji do Sądu Najwyższego,
 • reprezentowanie w postępowaniu karnym innych osób niż podejrzani, oskarżeni, w tym świadków, oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych,
 • reprezentowanie oskarżycieli subsydiarnych,
 • pomoc w sporządzeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz dalsza reprezentacja osób pokrzywdzonych w toku postępowania w charakterze oskarżycieli posiłkowych,

 

 • uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • udzielenie przepustki losowej w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary,
 • rozłożenie grzywny na raty,
 • wydanie kary łącznej,
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary,
 • zadośćuczynienie od Aresztu Śledczego za złe warunki celi i pogorszenie stanu zdrowia,

 • odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • wypadki przy pracy,
 • rozliczenie delegacji, diety, ryczałtu, zwrot kosztów dojazdu na delegację,
 • mobbing,
 • dyskryminacje,
 • wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy,
 • naruszenie zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy,
 • zadośćuczynienie i nakazanie przeprosin,
 • zapłata zaległego wynagrodzenia,
 • ustalenie prawa do emerytury,
 • wysokości emerytury,
 • ustalenie prawa do renty wojskowej,
 • ustalenie prawa do emerytury policyjnej,
 • zasiłek chorobowy,
 • rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne ,
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności,
 • ustalenie prawa do karty parkingowej
 • emerytura za pracę w warunkach szczególnych,
 • świadczenia związane z częściową i całkowitą niezdolnością do pracy,

 • sporządzanie projektów umów,
 • stała obsługa podmiotów gospodarczych, w tym wytaczanie powództw,
 • pozywanie członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych,
 • zakładanie i rejestrowanie spółek,

 • uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
 • nadanie obywatelstwa polskiego,
 • wymeldowanie,
 • uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską,
 • zwrot zasiłku macierzyńskiego, chorobowego oraz zapomogi wypłaconej z KRUS,
 • udzielenie zezwolenia na pobyt długoterminowy na terenie Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

 • reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym,
 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności oraz stwierdzenia prawomocności orzeczeń,
 • wyjawienie majątku dłużnika,
 • rozłożenie długu na raty,
 • skargi na czynność komornika,

*Wynagrodzenie za świadczone przez nas usługi prawne ustalane jest indywidualnie z klientami i uzależnione od stopnia zawiłości spawy, rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz wymaganego nakładu pracy. Podstawowymi rodzajami rozliczeń honorarium prawnika jest wynagrodzenie zryczałtowane za całość prowadzenia sprawy, bądź wynagrodzenie według stawki godzinowej. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Aktualności

Współpraca

Kontakt

Adres

Lublin: ul. Kunickiego 46, 20-412 Lublin
Warszawa: ul. Meksykańska 8 lok. 48, 03-948 Warszawa

Telefon

Adwokat Anna Kamińska – 791 719 432
Radca Prawny Anna Gawrońska-Pakoś – 691 282 522
Siedziba w Lublinie – 81 74 86 345

Godziny otwarcia

9:00 – 17:00

Obie siedziby kancelarii usytuowane są bezpośrednio przy przystankach autobusowych jak i w sąsiedztwie bezpłatnych miejsc parkingowych