Prawo karne oraz prawo wykroczeń

młotek 8

Zachęcamy do skorzystania z usług jednego z naszych adwokatów od prawa karnego w Warszawie lub Lublinie. Decydując się na współpracę z nami, mogą Państwo liczyć na:

  • przygotowanie obrony w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, w tym na etapie postępowania odwoławczego, przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym,
  • pomoc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym, skazanym odbywającym kary pozbawienia wolności,
  • przygotowanie obrony w sprawach dotyczących przestępstw dotyczących żołnierzy,
  • pomoc w sporządzeniu kasacji do Sądu Najwyższego,
  • reprezentowanie w postępowaniu karnym innych osób niż podejrzani, oskarżeni, w tym świadków, oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych,
  • reprezentowanie oskarżycieli subsydiarnych,
  • pomoc w sporządzeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz dalszą reprezentację osób pokrzywdzonych w toku postępowania w charakterze oskarżycieli posiłkowych.

Jaki jest zakres prawa karnego?

Prawo karne to dział prawa, który określa przestępstwa oraz kary za ich popełnienie. W skrócie reguluje ono zachowania, które są uznane za szkodliwe dla społeczeństwa i naruszające prawa innych ludzi. W ramach prawa karnego wyróżniamy różne rodzaje przestępstw, takie jak m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa seksualne czy przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. System kar w prawie karnym może obejmować kary pieniężne, kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, prace społeczne czy zakazy wykonywania określonych zawodów. Prawo karne ma na celu ochronę społeczeństwa i jednocześnie ochronę praw i godności osoby skazanej. Aby to osiągnąć, system prawny musi działać zgodnie z zasadami sprawiedliwości, równości oraz poszanowania praw człowieka.