Prawo gospodarcze i handlowe

młotek 9

Reprezentujemy i wspieramy naszych klientów w sprawach z dziedziny prawa gospodarczego i handlowego. W ramach tej części działalności kancelarii zajmujemy się czynnościami takimi jak:

 • sporządzanie projektów umów,
 • stała obsługa podmiotów gospodarczych, w tym wytaczanie powództw,
 • pozywanie członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych,
 • zakładanie i rejestrowanie spółek.

Prawo gospodarcze jest niezwykle ważne dla funkcjonowania rynku i prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewnia ono stabilne i klarowne ramy prawne dla przedsiębiorców oraz chroni interesy konsumentów i konkurencję na rynku. Reguluje ono stosunki prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz rynkiem gospodarczym. Dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw, ale także konsumentów, instytucji finansowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Co wchodzi w zakres prawa handlowego?

Jedną z części prawa gospodarczego jest prawo handlowe. Reguluje ono zasady zawierania i wykonywania umów handlowych oraz inne kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przyjmuje się, że w zakres prawo handlowego wchodzą:

 • umowy handlowe, (umowy kupna-sprzedaży, umowy o dzieło, umowy agencyjne itp.),
 • zobowiązania handlowe, (np. z tytułu nienależytego wykonania umowy),
 • prawo spółek, (zasady powoływania organów spółek, zasady reprezentacji spółki, zasady podziału zysków i strat itp.),
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • prawo konkurencji, (zakaz nieuczciwej konkurencji, zakaz praktyk monopolistycznych itp.),
 • prawo transportowe, (przewozy drogowe, kolejowe, lotnicze),
 • prawo własności intelektualnej, (prawa autorskie, patenty, znaki towarowe).

Więcej szczegółów na temat oferty dotyczącej prawa handlowego i gospodarczego uzgadniamy bezpośrednio z klientem po zapoznaniu się ze specyfiką jego sprawy. Zapraszamy do kontaktu!