Pomoc prawna z zakresu prawa pracy

uścisk dłoni

Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy dla klientów poszukujących wsparcia w sporach na linii pracownik — pracodawca. Zajmujemy się sprawami obejmującymi:

 • odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • wypadki przy pracy,
 • rozliczenie delegacji, diety, ryczałtu, zwrot kosztów dojazdu na delegację,
 • mobbing,
 • dyskryminacje,
 • wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy,
 • naruszenie zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy,
 • zadośćuczynienie i nakazanie przeprosin,
 • zapłata zaległego wynagrodzenia,
 • ustalenie prawa do emerytury,
 • wysokości emerytury,
 • ustalenie prawa do renty wojskowej,
 • ustalenie prawa do emerytury policyjnej,
 • zasiłek chorobowy,
 • rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności,
 • ustalenie prawa do karty parkingowej
 • emerytura za pracę w warunkach szczególnych,
 • świadczenia związane z częściową i całkowitą niezdolnością do pracy.

Nasi prawnicy w Lublinie i Warszawie doskonale znają kodeks pracy. Jest to obowiązujący aktualnie zbiór przepisów prawnych regulujących stosunki pracy pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Jako jedno z najważniejszych źródeł prawa pracy w Polsce określa m.in. prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, wymagania dotyczące umów o pracę, zasady wynagradzania oraz warunki panujące w miejscu wykonywania zawodu.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych to dziedzina prawa regulująca zasady funkcjonowania aktualnego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. System ten ma na celu zapewnienie ochrony społecznej dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim w przypadku choroby, wypadku, niezdolności do pracy, starości czy bezrobocia. Prawo reguluje:

 • zakres ubezpieczenia — określa, kto jest objęty ubezpieczeniem społecznym, w tym m.in. pracowników, przedsiębiorców, osoby bezrobotne, a także osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,
 • rodzaje świadczeń, na jakie mają prawo osoby objęte ubezpieczeniem społecznym, w tym świadczenia chorobowe, macierzyńskie, rehabilitacyjne, emerytalne i rentowe,
 • instytucje, które są odpowiedzialne za administrowanie systemem ubezpieczeń społecznych, jakie procedury i zasady należy przestrzegać przy ubieganiu się o świadczenia, oraz jakie kontrole są przeprowadzane, aby zapobiegać nadużyciom.