Sposoby podziału majątku wspólnego małżonków – kiedy jest możliwy i jakie warunki muszą zostać spełnione?

Skoro dowiedzieliście się już czym jest majątek wspólny małżonków, czas porozmawiać o jego podziale.

Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej

Istotnie, podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami następuje dopiero po ustaniu ich małżeńskiej wspólności ustawowej.
Z mocy prawa majątkowa wspólność małżeńska ustaje w następujących przypadkach:
orzeczenia przez sąd rozwodu,
orzeczenia przez sąd separacji,
ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków oraz
ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej.
Po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej małżonkowie stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład ich majątku wspólnego.
Sposoby podziału majątku wspólnego

Wyróżniamy dwa sposoby podziału majątku wspólnego.

1.Podział umowny

Umowa o podział majątku wspólnego może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej. Jeżeli jednak w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.
Podział umowny może obejmować całość lub część majątku. Jest to zdecydowanie szybszy i prostszy sposób podziału niż podział sądowy. Dodatkowo jest to opcja zdecydowanie bardziej ekonomiczna. Podział umowny jest możliwy jednak tylko pod warunkiem, że małżonkowie są zgodni co do składu majątku i sposobu jego podziału. Co istotne, porozumienie musi odnosić się zarówno do składu majątku wspólnego, wartości poszczególnych jego składników, jak również ewentualnych nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków oraz z tych majątków na majątek wspólny.

2.Podział sądowy
Dlatego też jeśli małżonkowie nie są zgodni co do składu majątku wspólnego i sposobu jego podziału podział ich majątku wspólnego może zostać dokonany tylko przez sąd.
Wniosek o podział majątku wspólnego składa się do Sądu Rejonowego miejsca położenia majątku. Podlega on opłacie stałej w wysokości 1 000 złotych, a w przypadku gdy wniosek zawiera zgodny podział majątku – 300 złotych.
Co do zasady sądowy podział majątku obejmuje całość majątku. Istotnie, w postępowaniu o sądowy podział majątku Sąd ustala składniki majątkowe, które mają trafić do konkretnego małżonka. Ustala także odpowiednie dopłaty i terminy, w których należy je uiścić. Brak zgody drugiego małżonka (lub byłego małżonka) nie w żadne sposób nie wstrzymuje sądowego podziału majątku (jednak brak kooperacji może to postępowanie znacznie wydłużyć).

Reasumując, to od woli osób mających udziały w majątku wspólnym zależeć będzie, czy i kiedy dojdzie do jego podziału. Jednakże podzielenie majątku to niezwykle skomplikowany proces, który wywołuje u małżonków ogromne emocje. W związku z powyższym przy tego typu sprawach warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.