16 grudnia 2020

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Strona głowna / / Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Rozstałaś/rozstałeś się z ojcem/matką swojego dziecka? Każde z Was posiada władzę rodzicielską? Musicie podjąć ważną decyzję dotyczącą dziecka, ale nie możecie dojść do porozumienia? Dowiedz się co możesz zrobić. Przekonaj się jakie masz możliwości.

Brak zgody rodziców w sprawach dziecka – sytuacja bez rozwiązania?

Istotnie, jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich ma zarówno prawo, jak również obowiązek, sprawować pieczę nad osobą oraz majątkiem dziecka. W związku z tym każde z rodziców może wykonywać tę władzę samodzielnie, jeżeli chodzi o sprawy codzienne, bieżące.

Jednakże w sprawach istotnych wymagane jest już współdziałanie i zgoda obydwojga rodziców.

Jakie sprawy są istotne?

Co ważne żadna ustawa nie definiuje pojęcia spraw istotnych. Bazując jednak na wiedzy życiowej, doświadczeniu oraz orzecznictwie można wskazać kilka przykładów. Wśród nich najczęściej wyróżnia się decyzje dotyczące:

  1. kontynuowania lub podjęcia nauki w konkretnej placówce oświatowej np. przedszkolu, szkole podstawowej;
  2. wybór sposobu leczenia;
  3. wyboru kierunku kształcenia np. liceum plastyczne, szkoła muzyczna;
  4. ustalenia miejsca stałego pobytu;
  5. wyjazdu zagranicznego np. wakacyjnego lub na stałe;
  6. zmiany nazwiska;
  7. wydania paszportu czy tymczasowego dowodu osobistego oraz
  8. zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka np. odrzucenie spadku, przyjęcie darowizny.

Co zrobić jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia?

Niestety często zdarza się, w szczególności po rozstaniu rodziców dziecka, że trudno
o osiągnięcie porozumienia w jego sprawach. W związku z tym, w sytuacji rozbieżnych zdań rodziców, o istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd. Niezbędne jest jednak wystąpienie z odpowiednim wnioskiem przez jednego z rodziców. Wniosek
o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka kieruje się do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Powinien on przede wszystkim zawierać określenie jakiej istotnej sprawy dziecka dotyczy. Dodatkowo warto aby przedstawiał on także okoliczności przemawiające za wyrażeniem zgody przez sąd.  Od takiego wniosku pobierana jest opłata w wysokości 100 zł. Zasadniczo wydanie orzeczenia powinno być poprzedzone wysłuchaniem przez sąd rodziców w kwestii istotnej sprawy dziecka. Wyjątkowo, gdy wysłuchanie rodziców byłoby połączone
z nadmiernymi trudnościami, sąd może od niego odstąpić. Wydane przez sąd orzeczenie w tym zakresie zastępuje zgodę drugiego z rodziców. To znaczy,
że po jego otrzymaniu możliwe będzie sfinalizowanie sprawy na którą nie zgadzał się Twój były partner/partnerka.

Przed wystąpieniem z przedmiotowym wnioskiem warto zasięgnąć porady prawnej u adwokata bądź radcy prawnego. Osoba taka odpowie szczegółowo
na wszystkie nurtujące pytania. Z pewnością wskaże możliwe rozwiązania. Zaś jego wiedza oraz doświadczenie pozwolą uniknąć niepotrzebnych nerwów mogących się pojawić w toku postępowania sądowego.

Linki:

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie ,

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ ,