Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości jest to jeden ze sposobów nabycia prawa własności rzeczy. W skutek posiadania nieruchomości przez określony prawem czas, właściciel traci prawo własności na rzecz posiadacza bez żadnej rekompensaty finansowej. Posiadacz samoistny, który dokona zasiedzenia nieruchomości staje się jej prawowitym właścicielem. Taka osoba może zostać wpisana do księgi wieczystej jako właściciel, może nieruchomością rozporządzać jako swoją własnością dokonując przy tym rozmaitych czynności prawnych tj. sprzedać, darować, wydzierżawić etc.

Posiadacz samoistny

Do zasiedzenia nieruchomości niezbędne jest spełnienie warunków określonych w art. 172 kodeksu cywilnego. Po pierwsze trzeba być posiadaczem samoistnym, czyli należy władać rzeczą z zamiarem zachowania jej dla siebie np. uprawiać ziemię, mieszkać w budynku nie płacąc czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy, opłacać podatki od tej nieruchomości. Posiadaczem samoistnym nie może być osoba, która płaci czynsz za korzystanie z nieruchomości. Wprawdzie korzysta z niej, ale nie jak właściciel, lecz jako najemca lub dzierżawca. Kolejną ważną przesłanką jest ciągłość posiadania, czyli jej nieprzerwanie. W postępowaniu sądowym należy udowodnić nabycie posiadania w określonym odległym czasie oraz jego obecne trwanie. Przepis art. 176 k.c. dopuszcza doliczenie okresu posiadania przez poprzednika do swojego obecnego czasu posiadania. Pod warunkiem, że nastąpiło przeniesienie posiadania lub gdy posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.

Ważną przesłanką dla określonego czasu stwierdzenia nabycia nieruchomości jest to czy posiadacz samoistny posiadł nieruchomość w dobrej czy w złej wierze. Ustawodawca w art. 7 kodeksu cywilnego wprowadza domniemanie dobrej wiary. Posiadacz w dobrej wierze, który nie jest wprawdzie właścicielem nieruchomości, pozostaje w przeświadczeniu błędnym, lecz uzasadnionym, że jest właścicielem. Domniemanie to musi obalić właściciel broniący swojej własności przed zasiedzeniem. Zatem na podstawie art. 172§ 1 k.c. tenże posiadacz stanie się właścicielem nieruchomości po 20 latach od momentu objęcia rzeczy w posiadanie samoistne. Bardzo często mamy do czynienia z zasiedzeniem nieruchomości w złej wierze. Następuje to, kiedy posiadacz samoistny jest świadomy, że nie jest właścicielem nieruchomości. Bądź nie dochował należytej staranności, żeby się dowiedzieć kto tak naprawdę nim jest. Zatem wymagany do zasiedzenia czas posiadania przez posiadacza samoistnego w złej wierze wynosi lat 30.

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł i spełniasz warunki ustawowe do zasiedzenia nieruchomości skontaktuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który pomoże Ci przeprowadzić postępowanie sądowe w przedmiocie zasiedzenia nieruchomości.