Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Twoje małżeństwo dobiegło końca a Ty zastanawiasz się co się stanie z Twoim majątkiem? Chcesz wiedzieć jakie prawa do niego ma Twój były małżonek? Czy może o niego skutecznie walczyć? Czeka Cię proces o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie. Ten artykuł jest dla Ciebie!

Rozwód a majątek wspólny

Rozwód jest definitywnym zakończeniem małżeństwa. Z pewnością nie zawsze jednak kończy on wszystkie sprawy między byłymi małżonkami. Niewątpliwie bardzo często przecież pozostaje wspólny majątek: działka, mieszkanie, dom, samochody, kredyty czy rachunki bankowe. Sąd w wyroku orzekającym rozwód zasadniczo majątku nie dzieli, ponieważ postępowanie byłoby zbyt obszerne i skomplikowane.

Rodzaje majątków występujących w małżeństwie

W małżeństwie mogą występować maksymalnie trzy rodzaje majątków. Są nimi: majątek wspólny małżonków, majątek osobisty męża oraz majątek osobisty żony. Majątek osobisty każdego z małżonków to nic innego jak przedmioty majątkowe zgromadzone przez każdego z Was przed zawarciem małżeństwa oraz to co każdy z Was nabył już w czasie trwania małżeństwa poprzez dziedziczenie i darowiznę (jeśli darczyńca nie zastrzegł inaczej).
Istotnie zgodnie z art. 33 KRO do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Czym zatem jest majątek wspólny małżonków?

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej. Od tej pory, wszystko co zarobicie i kupicie ze wspólnych środków w czasie trwania małżeństwa będzie wchodziło w skład majątku wspólnego. Innymi słowy, majątek wspólny to wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania Waszego małżeństwa. Co do zasady mogą być one nabyte przez Was oboje bądź tylko przez jedno z Was. Reasumując, majątek wspólny jest specyficzną masą, która nie może być podzielona dopóki trwa wspólność ustawowa i żaden małżonek samodzielnie, bez zgody drugiego, nie może zbyć jakiegokolwiek składnika majątku wspólnego.
Pamiętaj ! Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość czy dany przedmiot należy do majątku wspólnego, zawsze możesz skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, który udzieli Ci fachowej porady prawnej.